Golden Memory logo

тел: 0896 743 845, 0896 743 844

Вход

Рекламация

Рекламация

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При явно несъответствие на получената стока със заявената незабавно се свържете с нашия офис. Несъответствието се проверява по наименованието и кода на продукта в заявката и наименованието и кода на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за наша сметка и му се изпраща верния без допълнителни разходи от негова страна.

На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за съвместимост или дефект, както и за стоки, които не са спазени условията на експлоатация дадени от производителя.

Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.

В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя констативен протокол (в два еднообразни екземпляра), в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай клиента може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера, с получаването й отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.

При предявяване на рекламация в срок до 14 /четиринадесет/ дни от покупката, при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока са за сметка на клиента.

Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

Обслужване на рекламации

Попълва се формуляр за предявяване на рекламация с описано подробно становище за причините за рекламацията. Формулярът е за стоки. Попълва се само в случаите, когато клиент иска да упражни правата си по ЗЗППТ и спази 14 /четиринадесет/ дневния срок от получаването на стоката както и не са налице повреди следствие на транспортирането или експлоатацията на стоката от клиента.

След получаване на формуляра ние връщаме отговор на клиента на валиден e-mail адрес. Запазваме си правото да не приемем констатацията на клиента ако преценим, че основанието му за рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на клиента.

В случай, че от получения формуляр не става ясно за причините по предявената рекламация ние уведомяваме клиента за правата му по подходящ начин /телефон или валиден e-mail/. Клиентът връща закупения продукт по удобен за него начин и за негова сметка до офиса на фирмата.

За всяка стока върната с рекламация се съставя констативен протокол след преглед от оторизиран сервиз на производителя или вносителя на стоката. Попълва се становище с приемане или отхвърляне на предявената рекламация. Срокът, за който трябва да бъде изготвено становище пред клиента не е обвързан с продавача на стоката, а със сервиза на производителя.

След оформянето на констативния протокол и приемането на рекламацията като основателна, ние уведомяваме клиента по теле¬фон или e-mail и предприемаме действия по обслужване на рекламацията:

1. Изпращане на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка

2. В случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт предлага варианти за избор на друг продукт на същата стойност или аналог със съответните параметри, като ако новия продукт е с по-висока цена, клиента доплаща разликата при съгласие за доставка.

3. В случай, че клиента отказва замяната на стоката, фирмата връща сумата по продукта, предявен за рекламация по банка или в брой след оформяне на съответния документ.

При отхвърляне на предявената рекламация и попълнен констативен протокол, уведомяваме клиента за становището, като изпращаме копие от констативния протокол на посочения от клиента e-mail адрес.Клиентът ни уведомява по телефон или e-mail за последващи действия относно продукта. При заявяване за обратно получаване, продукта и констативния протокол се изпращат на клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка.

Ако в 30 /тридесет/ дневен срок след уведомяване за становището на сервиза, клиент не потърси стоката си ние запазваме правото си да се разпореждаме със стоката както намерим за добре и не дължим никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за тях на първоначалния им притежател.